2017 Ar saknēm Latvijā

Projekta „Ar saknēm Latvijā” mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem, lai veicinātu latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras, tradīciju, ekonomisko un biznesa iespēju iepazīšanu, integrētu mērķauditoriju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, nacionālās identitātes stiprināšanā, draudzīgu attiecību izveidošana ar vienaudžiem Latvijā un piederības apziņas veicināšana latviskajai kultūrtelpai, kas motivētu nākotnē atgriezties Latvijā, veidotu toleranci pret diasporas latviešiem Latvijas sabiedrībā.

Projekta laikā tiks radīti priekšnoteikumi 16 Latvijas diasporas 12 -16 gadus veciem skolēniem un jauniešiem integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē vasaras nometnē kopā ar 16 atbilstošā vecuma jauniešiem no Latvijas, iesaistot mērķauditoriju interaktīvās un kreatīvās nodarbībās, iepazīstot gan klātienē, gan neklātienē visus Latvijas novadus, latviešu daiļliteratūru, folkloru, tautas dejas, augstākās izglītības iespējas Latvijā, kultūras, dabas un vēstures objektus, veiksmīgus Latvijas mazā un privātā biznesa uzņēmējus Latvijā, veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij, veidojot lojalitāti un toleranci pret Latvijas diasporai piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem, un ar šo pasākumu kopumu sekmējot reemigrācijas procesu.

Projekta realizācijas laiks: 01.06.2017. – 31.08.2017.

Projekta finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta vadītāja: Maija Burima

Projekta bērnu vasaras nometnes vadītāja: Inese Valtere

Veiksmīgi noslēgusies vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Ar saknēm Latvijā”