2021-2022 ESF projekts „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001