2014-2021 Austrumlatvijas literārā akadēmija

Austrumlatvijas literārā akadēmija (Ala) ir 2012. gadā izveidots, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes iniciēts, instruments talantīgu un radošu Austrumlatvijas topošo literātu izglītošanai DU literatūrzinātnieku vadībā, kā arī pieredzes apmaiņai radošajās darbnīcās un meistarklasēs ar profesionāliem rakstniekiem, lai popularizētu rakstniecības iemaņas Daugavpilī un Austrumlatvijā.


Akadēmijas mērķis
– izveidot instrumentu rakstniecības iemaņu popularizēšanai Daugavpilī un Austrumlatvijā, kā arī iepazīstināt Latvijas kultūrtelpu ar talantīgiem Austrumlatvijas literātiem.

Radošās meistarklases, lekcijas un diskusijas topošajiem autoriem Daugavpils Universitātē vadījuši ievērojami Latvijas dzejnieki, prozaiķi un atdzejotāji (Anna Rancāne, Jānis Streičs, Pauls Bankovskis, Maira Asare, Sergejs Moreino, Aivars Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude, Dace Rukšāne, Gundars Ignats, Māris Salējs, Iveta Ratinīka, Otto Ozols, Gaida Jablovska, Linda Zulmane, ), kā arī DU docētāji – Dr. philol., prof. Maija Burima un Dr. philol., doc. Valentīns Lukaševičs. Valodas konsultācijas sniegusi Latviešu valodas katedras lektore, Mg. philol. Veronika Ruža un DU Humanitārās fakultātes literārā redaktore Mg. philol. Jana Butāne-Zarjuta.

Alādarbojas latviski, latgaliski, krieviski, poliski rakstoši dažādu vecumu topošie autori no Daugavpils, Rēzeknes, Bebrenes, Preiļiem, Bērzgales, Maļinovas, kas jau iepriekš izpaudušies ar savu radošo potenciālu.

2013. gadā apgāds „Mansards” ir izdevis Austrumlatvijas literārās akadēmijas dzejoļu krājumu „Sarunas”, kurā apkopoti deviņuAlasautoru – Dagnijas Bramanes, Pētera Folkmaņa, Meldras Gailānes, Zaigas Lāces, Lindas Mozumačas, Ligijas Purinašas, Evitas Seņkānes, Karīnas Setinsones, Janas Skrivļas-Čeveres dzejoļi latviešu un latgaliešu valodā. Dzejoļu kopkrājuma literārā redaktore, sastādītāja un priekšvārda autore ir Anna Rancāne, valodas redaktore – Veronika Ruža, betAlas kuratore Maija Burima informē lasītājus par akadēmijas mērķiem un darbības stratēģiju.

2014. gadā apgāds „Mansards” izdeva dzejas kopkrājumu “Rainis un Aspazija 21. gadsimta Austrumlatvijas literātu balsīs” (2014)

2018. gadā apgāds„Mansards” izdeva ALAs Tekstu krājumu “Latvijas suvenīri” (2018)

ALAs teksti 2017-2018