2014-2015 Draugos ar Latviju

Projekta vadošā organizācija – Daugavpils Universitāte (http://du.lv/projekti/projekti/es-programmu-projekti/eiropas-treso-valstu-valstspiederigo-integracijas-fonda-2013-gada-programma/)

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte, piedaloties Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas ”1. „a”.aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai”konkursā, ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam“Trešo valstu valstspiederīgo sociokultūras adaptācijas pasākumi integrācijai Latvijas sabiedrībā – DRAUGOS AR LATVIJU”(Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./18).

Projektu veido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas ”1. „a”.aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros pieejamais finansējums (75%) un valsts budžeta līdzekļi (25%) atbilstoši MK noteikumu Nr.292 65.punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

Projekta uzraudzību veic Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļa.

Projekta „Trešo valstu valstspiederīgo sociokultūras adaptācijas pasākumi integrācijai Latvijas sabiedrībā –DRAUGOS AR LATVIJU” vispārīgais mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekta mērķgrupai tiks piedāvāts pasākumu komplekss, kas balstīts iekļaujošās izglītības principos, par pamatu izvirzot latviešu valodas kā būtiska integrācijas priekšnoteikuma apguvi A1–A2 līmenī un Latvijas vēstures un valsts mācības studijas. Inovatīva valodas mācīšanas metodika sintēzē ar daudzveidīgu pasākumu kopu veidos mērķgrupas piederības sajūtu Latvijas valstij un cieņu pret Latvijas kultūrtelpu, kā arī sekmēs valsts un nācijas atvērtību pret mazākumtautību savpatnību.

Projekta partneris ir Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība“Intelekta parks”.

Projekta mērķis– realizēt socializāciju veicinošu starpdisciplināru atbalsta sistēmu trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta laikā tiks īstenots formāls (latviešu valodas un Latvijas vēstures nodarbības, socializācijas lekcijas) un neformāls mācību aktivitāšu kopums (interaktīvas ekskursijas latviešu valodā ar mērķi iepazīt Latvijas kultūras vērtības, nometne, „Projekta rokasgrāmatas” izveide, radošas aktivitātes „Valodas runātāju klubiņā”), lai sniegtu trešo valstu valstspiederīgajiem, to skaitā mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām, latviešu valodas un Latvijas valstsmācības apguvi un pamatzināšanas par Latvijas sabiedrību un kultūru, veicinot viņu pielāgošanos un integrāciju Latvijas ekonomiskajā, sociālajā un kultūras vidē.

Projekta realizācijas laiks:2014. gada 5. decembris – 2015. gada 30. jūnijs.

Projekta ilgums– 7 mēneši.

Projekta budžets– 132802,12 EUR, no kurabiedrības “Intelekta parks” kā projekta partnera izdevumu kopsumma – 3367,38 EUR.

Projekta vadītāja–prof. Maija Burima.

Informācija sagatavota un ievietota 29/12/2014
Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

1

Rokasgrāmata