Par mums

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”

Adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, 313. kab.

E-pasts: intelekta.parks@inbox.lv

Reģistrēta: 2011. gada 13. decembrī

Vien. reģ. Nr. 40008187126

Bankas konts: LV92RIKO0002013248096

PREZENTĀCIJA PAR BIEDRĪBU

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI

 1. Izstrādāt un īstenot pasākumus, kuru pamatā ir kvalitatīvas, indivīda pašrealizācijai un pilnveidei atbilstošas izglītības pieejamība mūža garumā, neatkarīgi no dzimuma, rases, reliģiskās piederības, sociālā vai ekonomiskā stāvokļa;
 2. Iesaistīties Valsts valodas politikas īstenošanas procesos, lai veidotu un stiprinātu Latvijā un diasporā dzīvojošo personu, trešo valstu pilsoņu, bēgļu, personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāju piederības sajūtu Latvijai, veicinot viņu pilsonisko, sabiedrisko un kultūras līdzdalību;
 3. Modelēt un aprobēt stratēģijas izglītības kvalitātes uzlabošanai, atvērtas un iekļaujošas vides veidošanai, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai mūžizglītībā;
 4. Nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp dažādiem sabiedrības segmentiem vecumposmu aspektā (junioriem, senioriem, bērniem u.c.), sniegt prasmes integrēties dinamisko globālo procesu noteiktajās inovācijās dažādās sociālās un kultūras dzīves jomās;
 5. Neformālās un interešu izglītības pasākumu ietvaros izstrādāt uz dažādu nacionālo un etnisko kopienu toleranci, sadarbību un integrāciju orientētus risinājumus.

Misija

 1. Sekmēt ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības attīstību un Latvijas diasporas pašorganizēšanās procesus saistībā ar globālām sociālajām un kultūras norisēm, kuru pamatā ir kvalitatīvas, indivīda pašrealizācijai un pilnveidei atbilstošas izglītības pieejamība mūža garumā, neatkarīgi no dzimuma, rases, reliģiskās piederības, sociālā vai ekonomiskā stāvokļa
 2. Iesaistīties valsts politikā, lai uzturētu Latvijas sabiedrības saikni ar diasporu, stiprinātu piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu nacionālās identitātes saglabāšanu, pilsonisko, sabiedrisko kultūras līdzdalību un motivētu atgriešanos Latvijā
 3. Veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp dažādiem sabiedrības segmentiem vecumposmu aspektā (junioriem, senioriem, bērniem u.c.), sniegt prasmes, kas nodrošina integrēšanos dinamisko globālo procesu noteiktajās inovācijās dažādās sociālās un kultūras dzīves jomās
 4. Izstrādāt stratēģijas un mūsdienīgus risinājumus izglītības kvalitātes uzlabošanai, atvērtas un iekļaujošas vides veidošanai, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai mūžizglītībā

Mērķi

 1. Izglītojošu, kultūras un zinātnes komunikācijas projektu realizēšana mūžizglītības jomā aktīvas zināšanu sabiedrības veidošanai Latvijā un diasporā
 2. Bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru iniciatīvu iniciēšana, sadarbības un zināšanu apmaiņas veicināšana, atbalsts to norisei
 3. Uz dažādu nacionālo un etnisko kopienu toleranci, sadarbību un mazākumtautību integrāciju fokusētu jautājumu diagnosticēšana un to risinājumi projektu ietvaros
 4. Latvijas, Baltijas un Eiropas reģionu sadarbības veicināšanas pasākumu un projektu attīstīšana izglītības, zinātnes un kultūras komunikācijas jomā Latvijā un diasporā
 5. Projekti un pasākumi demokrātijas darbināšanai, tiesiskuma stiprināšanai, Latvijas kā Eiropas Savienības daļas, kas iekļaujas demokrātisko un brīvo valstu kopienā uztverei
 6. Aktivitāšu organizēšana sabiedrības indivīdu savstarpējās tolerances stiprināšanai neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības un seksuālās orientācijas
 7. Zināšanu aprites uzturēšana zinātnes komunikācijas metodoloģijas izmantošana sabiedrības sociokultūras kompetences līmeņa paaugstināšanai
 8. Biedrības „Intelekta parks” programmu, programmu moduļu, kursu, lekciju ciklu izstrāde un nodrošināšana
 9. Valodu, mākslu, teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju kursu, darbnīcu, semināru, lekciju organizēšana